Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze rektorskie UJ w kadencji 2024-2028

Władze rektorskie UJ w kadencji 2024-2028

Od 1 września br. obowiązki rektora najstarszej polskiej uczelni zacznie pełnić prof. Piotr Jedynak. Dziś poznaliśmy nazwiska sześciorga prorektorów, z którymi będzie współpracować w kadencji 2024-2028. Zaproponowanych przez rektora elekta kandydatów pozytywnie zaopiniowało Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego składające się z 238 osób reprezentujących wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

Zgodnie ze Statutem UJ prorektorem może być nauczyciel akademicki będący profesorem lub profesorem uczelni. Warunkiem pełnienia tej funkcji jest zatrudnienie w Uniwersytecie Jagiellońskim jako podstawowym miejscu pracy. Prorektor ds. Collegium Medicum jest powoływany spośród nauczycieli akademickich 3 wydziałów medycznych. Z kolei kandydata na prorektora odpowiedzialnego za dydaktykę wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Liczbę prorektorów określa rektor, lecz nie może ich być więcej niż sześciu. Wybierani są na 4-letnią kadencję, przy czym nie można być powołanym na to stanowisko na więcej niż 2 następujące po sobie kadencje.

Rektor elekt zdecydował, że prof. Jarosław Górniak, dotychczasowy prorektor ds. rozwoju, od 1 września obejmie funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej. W przypadku stanowisk pozostałych prorektorów także nastąpią zmiany.

Prof. Tomasza Grodzickiego, prorektora ds. Collegium Medicum, zastąpi obecny dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki. Pełni on także funkcję kierownika Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM oraz Kliniki Chorób Metabolicznych UJ CM. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i typu 2 oraz powikłań cukrzycy, a także badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanymi z ciążą. Za wybitne osiągnięcie naukowe został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Nagrodą im. Tadeusza Browicza PAU, Laurem Jagiellońskim i Nagrodą im. Jędrzeja Śniadeckiego PAN.

Po 8 latach nastąpi zmiana na stanowisku prorektora ds. dydaktyki, które obejmie prof. Paweł Laidler. W latach 2008-2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, prodziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ds. dydaktycznych (2016-2020), a od 2020 roku jest dziekanem WSMiP UJ. Interesuje się m.in. konstytucjonalizmem amerykańskim, prawem konstytucyjnym porównawczym, prawem amerykańskim, Sądem Najwyższym USA, konfliktem prawa i polityki, amerykańskim procesem karnym i polityką bezpieczeństwa narodowego. Prowadził badania oraz wykładał w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Japonii oraz Australii. Autor i współautor 7 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Obowiązki prorektora ds. rozwoju po prof. Jarosławie Górniaku przejmie prof. Bartosz Brożek. Kognitywista, filozof i prawnik, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. nauki i rozwoju, dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię i filozofię prawa; filozofię nauki, języka i umysłu; problematykę poznania prawniczego, moralnego i matematycznego; teorie racjonalności; zagadnienie normatywności; relacje między naukami przyrodniczymi a teologią; oraz teorie argumentacji i negocjacji. Laureat licznych nagród oraz stypendiów - Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, Nagrody Naukowej "Polityki" i Narodowego Centrum Nauki. Autor kilkunastu książek, m.in. "Granice interpretacji" (2014) "Umysł matematyczny" (wraz z Mateuszem Hoholem, 2014), "Myślenie. Podręcznik użytkownika" (2016) oraz "Umysł prawniczy" (2018).

Od 1 września za politykę kadrową i finansową w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiedzialna będzie dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ. W latach 2016-2020 była dyrektorem Instytutu Botaniki UJ, a od 2020 roku jest dziekanem Wydziału Biologii UJ. Interesuje się taksonomią i filogenezą roślin ze szczególnym uwzględnieniem taksonów wodnych: Potamogeton (rdestnice) i Ranunculus sect. Batrachium (włosieniczniki), hybrydyzacją i mikroewolucją, filogeografią, genetyką populacyjną roślin, florystyką mchów i wątrobowców oraz ochroną przyrody. Była kierownikiem projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła także w wyprawach badawczych do m.in. Gruzji, Grecji, Chorwacji, Hiszpanii i Portugalii.

Ostatnia zmiana nastąpi na stanowisku prorektora ds. badań naukowych (od 1 września prorektora ds. nauki). Funkcję tę po prof. Piotrze Kuśtrowskim obejmie prof. Wojciech Macyk, obecny dziekan Wydziału Chemii UJ. Od 2013 do 2021 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej UJ. Jego zainteresowania badawcze obejmują mechanizmy procesów fotokatalitycznych (szczególnie tych polegających na fotosensybilizacji TiO2 i aktywacji małych cząsteczek), właściwości redoks fotokatalizatorów, fotokatalityczną detoksykację i dezynfekcję, fotokatalityczne wiązanie dwutlenku węgla, a także fotoelektrochemię i spektroelektrochemię półprzewodników. Jest autorem 142 prac i rozdziałów w książkach (cytowanych ok. 9300 razy, h = 42), kilku patentów i wniosków patentowych. W latach 2014 i 2015 był profesorem wizytującym w Centrum Badań nad Katalizą na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo oraz w Szkole Informatyki, Inżynierii i Matematyki na Uniwersytecie Western Sydney.