Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Inauguracja serii wydawniczej i czasopisma internetowego, wydawanych przez Centrum Badań nad Historią Idei Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inauguracja serii wydawniczej Vestigia Idearum Historica. Beiträge zur Ideengeschichte Europas i czasopisma internetowego Orbis Idearum. History of Ideas NetMag, wydawanych przez Centrum Badań nad Historią Idei Uniwersytetu Jagiellońskiego

W grudniu 2013 roku Centrum Badań nad Historią Idei UJ zainicjowało serię wydawniczą pod tytułem Vesitigia Idearum Historica. Beiträge zur Ideengeschichte Europas, wydawaną przez Centrum Badan nad Historią Idei UJ w ramach projektu „History of Ideas Research Network" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierunkiem Michela Henri Kowalewicza (UJ) i Riccardo Campy (UJ) w wydawnictwie mentis Verlag w Münster. Opublikowany w grudniu pierwszy tom serii, pod tytułem Spiel. Facetten seiner Ideengeschichte pod redakcją Michela Henri Kowalewicza przy współpracy z Gunterem Scholtzem (Uniwersytet w Bochum) i Karlem Achamem (Uniwersytet w Graz) nawiązuje do organizowanej przez Krakowskie centrum międzynarodowej konferencji poświęconej pojęciom gry i zabawy, która odbyła się w Krakowie 13 – 15 grudnia 2012 roku. Ten pierwszy tom otwiera i zapowiada planowaną serię publikacji poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii idei. Temat pierwszego tomu ilustruje rozwijane przez Centrum Badań nad Historią Idei UJ nowe spojrzenie na metodologię, zakres, ale i współczesne znaczenie historii idei, która w proponowanym przez Krakowskie centrum rozumieniu wykracza poza tradycyjne ramy naszkicowane przez Arthura Onckena Lovejoya. Pojęcia gry i zabawy, analizowane w pierwszym tomie serii wydawniczej, odniesione zostały do tak różnych kontekstów znaczeniowych, jak konteksty filozofii, religii czy ekonomii, ujawniając szerokie postrzeganie historii idei jako narzędzia przybliżającego dziejowe ewoluowanie nie tylko idei, ale również pojęć, wyobrażeń i innych elementów stanowiących o całości kulturowego dziedzictwa. Tak rozumiana, przedstawiana w inaugurującym serię wydawniczą tomie, historia idei poszukuje możliwych, wspólnych podstaw dla rozumienia idei, pojęć, wyobrażeń w kulturze, wydobywając z ich partykularnych kontekstów ponadczasowe znaczenie.

Kolejną, międzynarodową inicjatywą realizowaną przez Centrum Badań nad Historią Idei UJ, jest otwarcie czasopisma internetowego Orbis Idearum. History of Ideas NetMag, którego pierwszy numer został opublikowany w grudniu 2013 roku (http://www.orbisidearum.net). W pierwszym numerze czasopisma, Appearance. Reality, and Beyond, opublikowane zostały teksty powstałe na kanwie wybranych wystąpień wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji Appearance, Reality, and Beyond (Pozór [rzeczywistości], rzeczywistość i poza tym), zorganizowanej 8 grudnia 2011 roku w Krakowie przez Centrum Badań nad Historią Idei UJ, we współpracy z Międzynarodowym Klubem Historii Idei, Goethe-Institut Krakau i Institut Français w Krakowie. Pierwszy numer czasopisma poświęcony jest dyskutowanemu w filozofii od starożytności aż do współczesności, nadal nierozstrzygniętemu problemowi relacji między pozorem rzeczywistości (Appearance) a rzeczywistością (Reality), który szczególnie od czasów Kartezjańskiej i Kantowskiej krytyki poznania stał się jednym z najżywiej dyskutowanych problemów filozoficznych. Opublikowane na łamach Orbis Idearum artykuły pokazują, obok ściśle filozoficznego kontekstu tej dychotomii, jej nowe odniesienia, wskazując zagadnienie stosunku pozoru do tego, co rzeczywiste, jako jeden z podstawowych problemów kulturowych. Wybór tego tematu w numerze inaugurującym czasopismo pozwolił ukazać nowe rozumienie historii idei, która w krytyczny, ale i zdystansowany sposób może odnieść się do wybranych, podejmowanych w różnych kontekstach kulturowych, metod wyjaśniania nierozwiązywalnego przynajmniej od czasów Platona zagadnienia odniesienia pozoru rzeczywistości do rzeczywistości. Zagadnienie to, rozważane na łamach Orbis Idearum, odsyła nie tylko do fundamentalnego pytania o źródła i granice ludzkiego poznania, ale również do pojęcia prawdy, których sposoby rozumienia i wyjaśniania zależne są również, na co zwraca uwagę historia idei, od zmieniającej się perspektywy, kontekstu kulturowego, czy cywilizacyjnego rozwoju nauki i techniki.

Zamysłem tak nowej serii wydawniczej, jak i czasopisma internetowego, wydawanych przez Centrum Badań nad Historią Idei UJ, jest nie tylko prowadzenie badań poświęconych historii idei, szczególnie w świetle jej ciągłej aktualności i szerokich kontekstów możliwych zastosowań, ale przede wszystkim promowanie polskiej humanistyki rozwijanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i jej wkładu w globalny rozwój nauk humanistycznych.

Published Date: 10.01.2014
Published by: Adrianna Witek