Web Content Display Web Content Display

Komunikaty i informacje

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Opublikowano kolejny numer Orbis Idearum. History of Ideas NetMag

Centrum Badań nad Historią Idei opublikowało kolejny numer czasopisma internetowego Orbis Idearum. History of Ideas NetMag, Volume 1, Issue 2 (2014). Najnowszy numer poświęcony jest idei tolerancji w jej różnych kontekstach. W tekście wprowadzającym do tematyki numeru Michel Henri Kowalewicz wskazuje na proces rozwoju różnych sposobów rozumienia tej idei w kulturze europejskiej. Za jeden z najważniejszych elementów odniesienia uznaje stosunek do „odmienności". Jak podkreśla, uczynienie z idei tolerancji podstawowej wartości Zachodu było mozolnym wysiłkiem trwającym ponad połowę tysiąclecia. Projekt ten, zarysowany przez Pawła Włodkowica przed sześciuset laty (1415) został zwieńczony w 1995 roku przyjęciem przez ONZ Deklaracji Zasad Tolerancji i ustanowieniem „Międzynarodowego Dnia Tolerancji".

 

Problematyka ta wydaje się istotna szczególnie dzisiaj. Ostatnie wydarzenia w Paryżu ukazały niezwykłą jedność przekonań na temat wartości i idei, skrywając, być może nie wyrażane bezpośrednio, uznanie fundamentalnej roli idei tolerancji. Idea ta umożliwiła i dalej umożliwia współistnienie różnorodności. Najnowszy numer czasopisma analizuje różne konteksty idei tolerancji, mozolne wysiłki zmierzające do jej ustanowienia, różne sposoby jej postrzegania i argumentowania na jej rzecz. Właśnie płaszczyzna idei, ich geneza i korelacje między nimi wydają się najistotniejsze dla lepszego i pełniejszego zrozumienia współczesnych, dynamicznych procesów w świecie. Złożoność ta ma swoje źródła w historii idei, która ujawnia wielość czynników i postaw kształtujących przez wieki złożone relacje między społeczeństwami, jednostkami i ich przekonaniami. Przede wszystkim zrozumienie idei tolerancji, związanych z jej praktykowaniem korzyści, ale i wynikających z nich potencjalnych zagrożeń wymaga zgłębienia historii tej idei. 

Link do czasopisma: http://www.orbisidearum.net/ui/home.asp

Published Date: 14.01.2015
Published by: Adrianna Witek