Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów doktoranckich

„Ramowy plan studiów”

Moduł kształcenia A1. Przygotowanie do pracy dydaktycznej (10 pkt. ECTS):

 • Podstawy dydaktyki akademickiej (3 pkt.)
 • Przygotowanie do korzystania z narzędzi zdalnego nauczania (1 pkt.)
 • Inny kurs (fakultatywny)
 • Kurs BHP (0 pkt.)
 • Praktyki dydaktyczne (15 godz. 1 pkt. rocznie; ogółem w czasie całych studiów: 60 godz., 4 pkt.)

Moduł kształcenia A2. Przygotowanie do pracy naukowo-badawczej (10 pkt. ECTS):

 • Metodologia badań naukowych (min. 2 pkt.)
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność współpracy naukowej (min. 2 pkt.)
 • Pozyskiwanie środków na badania (fakultatywne)
 • Własność intelektualna i prawo autorskie (fakultatywne)
 • Prawne i praktyczne podstawy działalności gospodarczej (fakultatywne)
 •  Inne (fakultatywne)

Moduł kształcenia B. Zajęcia związane z przewodem doktorskim (7 pkt. ECTS):

 • Lektorat języka nowożytnego 60 godz. – poziom min. C1 (4 pkt.)
 • Przygotowanie do egzaminu z dyscypliny dodatkowej (3 pkt.)

Moduł kształcenia C. Zajęcia programu indywidualnego (18 pkt. ECTS lub mniej):

 • Konsultacje związane z przygotowaniem rozprawy - w formie spotkań indywidualnych lub seminarium doktoranckiego (min. 1 pkt. rocznie)
 • Inne zajęcia rekomendowane przez opiekuna naukowego: wykłady monograficzne, seminaria tematyczne, zajęcia warsztatowe, oraz inne formy kształcenia, o ile umożliwiają osiąganie efektów kształcenia uznanych przez Radę Wydziału za właściwe dla studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym UJ

 

Wydział Filozoficzny

Studia III stopnia (doktoranckie)

Dziedzina nauki/dyscyplina naukowa:

Nauki humanistyczne - dyscypliny: filozofia, religioznawstwo

Nauki społeczne – dyscypliny: pedagogika, psychologia, socjologia

Szczegółowy plan studiów, zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 28.09.2017

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Semestr

I-VIII

Sposób
zaliczenia

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Semestr zimowy

Semestr letni

1. Zajęcia obowiązkowe

 1. moduł C

Konsultacje z opiekunem/promotorem związane z przygotowaniem rozprawy

Seminarium doktoranckie w formie spotkań indywidualnych lub zespołowych

I-VIII

zaliczenie

Min.10 h rocznie

Min. 1 pkt. rocznie

 1.2 moduł B

Lektorat z języka nowożytnego

lektorat

I-VIII

zaliczenie na ocenę

30 h

30 h

4 pkt (2 pkt za  semestr)

 1. moduł B

Przygotowanie do egzaminu z dyscypliny dodatkowej

seminarium

I-VIII

zaliczenie

60 h

3 pkt

2. Zajęcia fakultatywne (co najmniej 15 godzin)

 1) Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe [co najmniej 5 ECTS]

2.1.5.

 

moduł A2

Metodologia badań naukowych

 

Seminarium

I - VIII

Sposób zaliczenia zależny od wybranego kursu

Liczba godzin w zależności od wybranego kursu

Min. 2 pkt

2.1.6

 

moduł A2

Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność współpracy naukowej

 

Konwersatorium (warsztat może  mieć charakter współudziału w pracy naukowo badawczej realizowanej pod kierunkiem opiekuna/promotora doktoranta lub innego samodzielnego pracownika)

I-VIII

zaliczenie

Liczba godzin w zależności od wybranego kursu

Min 2 pkt

2.1.7.

 

moduł A2

Pozyskiwanie środków na badania

 

seminarium

I - VIII

Sposób zaliczenia zależny od wybranego kursu

Liczba godzin w zależności od wybranego kursu

w ramach modułu A2 należy uzyskać minimum 10 pkt ECTS

2.1.8.

 

moduł A2

Własność intelektualna i prawo autorskie

 

 

Wykład lub konwersatorium

I - VIII

Sposób zaliczenia zależny od wybranego kursu

Liczba godzin w zależności od wybranego kursu

2.1.9.

 

moduł A2

Prawne i praktyczne podstawy działalności gospodarczej

 

 

Wykład lub konwersatorium

I - VIII

Sposób zaliczenia zależny od wybranego kursu

Liczba godzin w zależności od wybranego kursu

2.1.10.

 

moduł A2

Inny kurs rekomendowany przez opiekuna/promotora przygotowujący do pracy naukowo-badawczej

 

Wykład lub konwersatorium

I - VIII

Sposób zaliczenia zależny od wybranego kursu

Liczba godzin w zależności od wybranego kursu

 2) Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne [co najmniej 5 ECTS]

 

2.1.1.

 

moduł A1

Podstawy dydaktyki akademickiej

 

seminarium

I - II

Zaliczenie na ocenę

30 h

3

2.1.2.

 

moduł A1

Przygotowanie do korzystania z narzędzi zdalnego nauczania

 

Zdalne nauczanie + indywidualne konsultacje

I - II

Zaliczenie

30 h

1

2.1.3.

 

moduł A1

Inny kurs rekomendowany przez opiekuna/promotora kurs przygotowujący do pracy dydaktycznej

 

Zależnie od wybranego kursu

I - II

Zależnie od wybranego kursu

 

Min 1 pkt

2.1.4

moduł A1

 

 

Kurs BHP

Zdalne nauczanie

I

Zaliczenie

 

0 pkt

 3) Pozostałe zajęcia fakultatywne*

2.1.

 

moduł C

Zajęcia rekomendowane przez opiekuna/promotora doktoranta.

 

wykłady, seminaria tematyczne, zajęcia warsztatowe oraz inne formy kształcenia, o ile umożliwiają osiąganie efektów kształcenia uznanych przez Radę Wydziału za właściwe dla studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym UJ.

I - VIII

Sposób zaliczenia zależny od wybranego kursu

Liczba godzin w zależności od wybranego kursu

W ramach modułu C należy uzyskać do 18 pkt ECTS

3. Praktyki zawodowe

Moduł A1

Praktyki dydaktyczne w wymiarze 15 godzin rocznie, łącznie 60 godzin w trakcie całych studiów

 

I - VIII

 

15h rocznie

1 pkt  rocznie

Max 4 pkt

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe (30-45)

 

Przedstawiony w tabeli plan studiów ma charakter ramowy. Kierując się wynikającymi z niego zasadami każdy doktorant uzgadnia ze swoim opiekunem naukowym / promotorem swój indywidualny plan studiów, z którego rozlicza się pod koniec roku. 

Ponadto Rady Instytutów mogą określić dodatkowe wymagania programowe obowiązujące w ramach dyscypliny.

Zasady zaliczania roku:

 

zgodnie z uchwałą nr 35/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uchwała nr 62/III/2014 z dnia 26.03.2014r..

 

Warunki zaliczenia kolejnych lat studiów wynikające z ramowego planu studiów:

 

a) I rok – zaliczenie bloku zajęć z modułu A1, uzyskanie minimum 10 pkt. ECTS, w tym co najmniej 1 pkt ECTS z tytułu praktyk dydaktycznych

b) II rok – uzyskanie ogółem od początku studiów minimum 20 pkt ECTS, w tym co najmniej 2 pkt z tytułu praktyk dydaktycznych

c) III rok - uzyskanie ogółem od początku studiów minimum 30 pkt ECTS, w tym co najmniej 3 pkt z tytułu praktyk dydaktycznych, otwarcie przewodu doktorskiego

d) IV rok - uzyskanie ogółem od początku studiów do. 45 pkt ECTS, w tym co najmniej 4 pkt z tytułu praktyk dydaktycznych, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych.

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Program studiów na studiach doktoranckich dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
pdf
Program studiów na studiach doktoranckich dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 i później
pdf
Program studiów obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2010/11 oraz 2011/2012
pdf
Program studiów obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2009/10 lub wcześniej