Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie

Informacja Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Filozoficznego w sprawie rozliczenia dorobku naukowego za rok 2021/2022

Zgodnie z Uchwałą nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich, § 14, pkt. 2:

"W celu zaliczenia roku studiów doktorant jest zobowiązany do 30 czerwca każdego roku akademickiego złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:

1) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim;

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;"

Aby dokonać rozliczenia za rok akademicki 2021/2022 należy wypełnić sprawozdanie (WZÓR), wpisując do formularza wszystkie swoje osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Do sprawozdania należy dołączyć opinię opiekuna naukowego/promotora oraz potwierdzenia wykazywanych aktywności. Sprawozdanie składane jest za okres 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że do 15 września będzie można składać korekty sprawozdań uzupełnione o aktywności okresu wakacyjnego.

Sprawozdania wraz z załącznikami (w tym opinię opiekuna naukowego/promotora) należy złożyć we właściwym sekretariacie.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych powinny wydrukować z systemu USOSweb stosowne wnioski o przyznanie stypendium i złożyć je w sekretariacie danej jednostki do 20 września.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia do 30 września (zob. Regulamin studiów doktoranckich, § 14, pkt. 3). Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie jego odpowiednie uzasadnienie, wskazanie zaistnienia ważnych przeszkód uniemożliwiających rozliczenie w terminie.

Pliki do pobrania
docx
wzór opinii opiekuna naukowego/promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej
docx
Wzór sprawozdania 2020_2021