Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium

Wydziału Filozoficznego UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2024

20240923
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Konferencja: Migranci we współczesnym świecie: sprawiedliwość, solidarność, inkluzja

Data: 23.09.2024 - 25.09.2024
Miejsce: Collegium Novum, ul. Gołębia 24; Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52
Organizator: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Instytut Socjologii UJ, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Jagiellońskie Centrum Badań Migracyjnych
Witryna internetowa wydarzenia: //migracje-socjologia.confer.uj.edu.pl
Konferencja: Migranci we współczesnym świecie: sprawiedliwość, solidarność, inkluzja

Instytut Socjologii UJ wraz z Komitetem Badań nad Migracjami, Instytutem Psychologii Stosowanej UJ i Jagiellońskim Centrum Badań Migracyjnych jest współorganizatorem konferencji "Migranci we współczesnym świecie sprawiedliwość, solidarność, inkluzja". Wydarzenie objął patronatem prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W XXI wieku następuje bezprecedensowa intensyfikacja przepływów migracyjnych, a ich skala, formy i przyczyny są niezwykle zróżnicowane w zależności od kraju pochodzenia i regionu świata. Ludzie nadal przemieszczają się w poszukiwaniu nowych możliwości, uciekają przed biedą, konfliktami wojennymi, zmianami klimatu i środowiska naturalnego, kierując się tam, gdzie żyje się lepiej i bezpieczniej. Przemieszczają się ludzie, nie rzeczy, ze swoim bagażem społeczno-kulturowym i kapitałem ludzkim, który jak nigdy dotąd stał się różnicą polityczną. Dlatego też głównym celem organizowanej w Krakowie konferencji jest zwrócenie uwagi na trzy zasadnicze wartości kluczowe dla godności, tożsamości i bezpieczeństwa ontologicznego osób migrujących czyli na sprawiedliwość, solidarność oraz inkluzję.

- Chcemy analizować pod tym kątem prawa migrantów oraz polityki do nich skierowane, a także opisywać z perspektywy intersekcjonalnej złożone światy migrantów i migrantek. Nasza uwaga nie pomija refleksji historycznej nad tymi zagadnieniami. Będziemy skupiać się na obszarze zdrowia, edukacji, rynku pracy oraz szeroko rozumianych nierówności w dostępie do usług. W tych dziedzinach konferencja ma zwrócić uwagę na kanoniczny temat dla migracji: sprawiedliwość społeczna i jej manifestacje w wymiarze solidarnościowym, partycypacyjnym i obywatelskim. Będziemy dyskutować nad szansami stworzenia świata bardziej sprawiedliwego dla migrantów, uznania ich podmiotowości i wyjątkowości w nowym kraju, możliwościami ich partycypacji w (re)konstruowaniu ładu społecznego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Nieodłącznym elementem tegorocznej konferencji będzie również refleksja z zakresu metodologii badań migracyjnych: współczesnych trendów oraz wyzwań w obrębie podejść jakościowych i ilościowych - zapowiadają organizatorzy.

Zaplanowane sesje tematyczne:

 • Migracje i emocje: perspektywa afektywna w badaniach nad migracjami,
 • Historyczne uwarunkowania współczesnych migracji,
 • Aktywność przedsiębiorcza migrantów i migrantek w ujęciu empirycznym, teoretycznym i praktycznym,
 • Przedsiębiorczość migrantów i uchodźców: między przymusem a sprawczością,
 • Granice solidarności i inkluzji: rasizm i radykalizacja diaspor w perspektywie historycznej i współczesnej,
 • Polityki i działania integracyjne na poziomie lokalnym,
 • Integracja cudzoziemców w Polsce - stan obecny i postulowane działania,
 • Wyzwania i rozwiązania metodologiczne w badaniach migracji,
 • Poczucie przynależności, zdrowie i dobrostan migrantów - wyzwania, sposoby funkcjonowania i wspierania,
 • Inkluzja z perspektywy polskich migrantów,
 • Ku rozpoznaniu wewnątrzdiasporycznych zróżnicowań i relacji. Dawne i nowe konceptualizacje w badaniach,
 • Polityczny potencjał diaspory. Diaspora jako podmiot polityczny w relacjach z państwem pochodzenia i na arenie międzynarodowej,
 • Ku mobilnościowej sprawiedliwości w świecie globalnych reżimów mobilności,
 • Policy challenge - polityki migracyjne wrażliwe na płeć,
 • Światy wirtualne - przestrzenie solidarności, inkluzji i upodmiotowienia migrantów?,
 • Migranckie ruchy społeczne, mniejszości narodowe i diaspory w warunkach wielowymiarowego kryzysu,
 • Migracje młodzieży i ich wpływ na depopulację i gospodarcze spowolnienie peryferii,
 • Nowe paradygmaty metodologiczne i teoretyczne w badaniach nad dzieciństwem - perspektywy dla studiów nad migracjami,
 • Diaspory w obliczu geopolitycznych przełomów: niepokojące wydarzenia historyczne jako potencjalne "punkty zwrotne" w indywidualnym i kolektywnym życiu diaspor,
 • Przyjmowanie migrantów w miastach: teoria i praktyka w świetle doświadczeń międzynarodowych i polskich,
 • Dzieci i dzieciństwo w empirycznych badaniach migracyjnych,
 • Migracje z i do Polski dwadzieścia lat po akcesji do Unii Europejskiej,
 • Migracje w biegu życia: mobilność w ujęciu temporalnym,
 • Edukacja i popularyzacja migracji międzynarodowych a wsparcie integracji migrantów.

Organizatorzy, podobnie jak w ubiegłych latach, proszą, by propozycje referatów zgłaszać do poszczególnych sesji poprzez formularz zgłoszeniowy (do 15 maja). Jedna osoba może zgłosić tylko jeden referat. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, afiliację, tytuł wystąpienia oraz jego streszczenie obejmujące między 150 a 250 słów. Informację o decyzji dotyczącej przyjęcia referatu zostaną przesłane do końca maja.

Od 1 czerwca otwarta będzie rejestracja na konferencję i warsztaty metodologiczne. Opłata konferencyjna wynosi 700 zł - obejmie udział w sesjach plenarnych i tematycznych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadowe oraz kolację w Ogrodzie Botanicznym UJ. Opłata dla doktorantów - 350 zł.