Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (INCET)

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (INCET)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (INCET) w ramach projektu „New methods in philosophical bioethics” realizowanego dzięki wsparciu programu ID.UJ.

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • uzyskały stopień doktora w trakcie 8 lat przed wysłaniem zgłoszenia w ramach procedury konkursowej. W przypadku kobiet, do tego okresu należy dodać 18 miesięcy za każde urodzone dziecko. W przypadku mężczyzn, do tego okresu należy dodać liczbę miesięcy urlopu rodzicielskiego (jeśli dotyczy),
 • posiadają udokumentowaną karierę w dziedzinie filozofii oraz specjalistyczną wiedzę, która odzwierciedla obecny stan rozwoju ich obszaru specjalizacji (istotne publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne, współpraca naukowa z innymi badaczami), 
 • posiadają zainteresowania naukowe w obszarze etyki i/lub bioetyki (znajomość innych dyscyplin potwierdzona publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem),
 • posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu metod typowych dla filozofii eksperymentalnej oraz umiejętności w projektowaniu takich eksperymentów (udokumentowane publikacjami naukowymi),
 • znajomość innych metod empirycznych istotnych w filozofii/bioetyce (na przykład metod korpusowych) będzie dodatkowym atutem.

Oczekiwania na oferowanym stanowisku:

 • samodzielne prowadzenie rozpoznawalnych międzynarodowo badań naukowych zgodnych z profilem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ,
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań naukowych (w szczególności międzynarodowych, na przykład programy Horizon Europe), czynny udział w procesie aplikowania o dodatkowe granty dla INCET (także we współpracy z innymi naukowcami), przygotowywanie wniosków grantowych i samodzielne prowadzenie projektów naukowych

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • podzielają wizję Interdyscyplinarnego Centrum Etyki dotyczącą interdyscyplinarnego łączenia filozoficznej bioetyki z innymi dyscyplinami (psychologią, medycyną, prawem, ekonomią) przy wykorzystaniu zarówno podejścia teoretycznego, typowego dla nauk humanistycznych i społecznych (analiza konceptualna, studia przypadków), jak i metod empirycznych (eksperymenty behawioralne, analiza korpusowa, modelowanie tematyczne),
 • są gotowi proponować i rozwijać innowacyjne pomysły badawcze i metodologiczne w INCET, a także przekuwać pomysły naukowe na przełomowe projekty badawcze
 • biegłość w językach innych niż angielski jest dodatkowym atutem.

Opis Programu /Projektu:

Rozszerzenie zakresu metod empirycznych stosowanych przez filozofów eksperymentalnych w dziedzinie bioetyki poza tradycyjne ankiety oraz badania oparte na winietach. Adaptacja metod z dziedziny nauk społecznych oraz lingwistyki do zagadnień bioetyki oraz filozofii medycyny.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/154729172 

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), Wydział Filozoficzny

Termin składania dokumentów: 16.12.2023