Przejdź do głównej treści

Wyszukiwarka ofert pracy Wyszukiwarka ofert pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Osoba kandydująca powinna posiadać:

 • doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej w zakresie socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i technologii komunikacyjnych, społecznych aspektów zmian technologicznych oraz/lub metodologii badań socjologicznych, w tym analizy danych ilościowych (w tym dużych baz danych), udokumentowane odpowiednimi osiągnięciami, tj. autorskimi lub współautorskimi monografiami naukowymi lub rozdziałami w monografiach wydanych w uznanych wydawnictwach naukowych lub artykułami naukowymi w czasopismach indeksowanych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych,
 • staż zagraniczny w ośrodkach badawczych i/lub widoczną aktywność naukową na skalę międzynarodową,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi w międzynarodowych i/lub krajowych konkursach,
 • gotowość do proponowania nowych projektów badawczych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegłą znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie) oraz języka angielskiego co najmniej na poziomie C1.

Termin składania dokumentów: 28.06.2024

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w ogłoszeniu na stronie BIP Praca UJ