Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nostryfikacja stopni naukowych

Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych.


Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877).

I. Podstawa prawna

1. Art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001877

3. Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty:

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_86_2020.pdf/bfc26aac-ece5-4ac2-acaa-2e59d8ef3d8c

4. Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 27 września 2023 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych wydanych za granicą.

 

II. Wymagane dokumenty

1. Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację.

2. W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora albo stopniem doktora w zakresie sztuki:

  • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
  • dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
  • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca,

3. W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego albo stopniem doktora habilitowanego w zakresie sztuki:

  • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,
  • dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca;

4. Oświadczenie wnioskodawcy:

  • zawierające informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, o miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot nostryfikujący.

 

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 27 września 2023 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych wydanych za granicą
pdf
Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty.