Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie

Komunikat Kierownika Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Filozoficznym UJ z dnia 3 czerwca 2020 roku ws. przedłużenia terminu składania dokumentów koniecznych do zaliczenia roku do 20 września 2020 r. 

Informacja Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Filozoficznego w sprawie rozliczenia dorobku naukowego doktorantów w programie SARAS 

Zgodnie z Uchwałą nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich, § 14, pkt. 2:

"W celu zaliczenia roku studiów doktorant jest zobowiązany do 30 czerwca każdego roku akademickiego złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:

1) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim;

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;"

W związku z powyższym po zalogowaniu w programie SARAS należy wypełnić sprawozdanie ze wszystkich swoich osiągnięć dydaktycznych i naukowych wraz z potwierdzeniami za okres od 1 października  do 30 czerwca. Od 1 lipca do 30 września można dodawać osiągnięcia z okresu wakacyjnego. W programie należy również załączyć podpisany skan opinii opiekuna naukowego/promotora.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych powinny w programie, w części I, zaznaczyć TAK. Stosowne wnioski o przyznanie stypendium należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć w sekretariacie danej jednostki do 20 września.

Po pozytywnej weryfikacji przez Komisję załączonych danych należy wydrukować sprawozdanie i złożyć je we właściwym sekretariacie.

Regulamin studiów doktoranckich daje kierownikowi studiów prawo przedłużenia terminu rozliczenia do 30 września z uzasadnionych względów losowych lub naukowych, jeśli doktorant złoży w tej sprawie pisemny wniosek. Informuję, że będę pozytywnie rozpatrywać tylko wnioski zadowalająco dokumentujące istnienie ważnej przeszkody uniemożliwiającej terminowe rozliczenie.

Pliki do pobrania
docx
wzór opinii opiekuna naukowego/promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej