Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena dorobku naukowego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena dorobku naukowego

Sposób oceny dorobku naukowego za rok 2018 Wydział Filozoficzny UJ

Ankieta oceny dorobku naukowego

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

1. Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych

Punktacja zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 2154), ogłoszona w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych

Jako alternatywną listę dopuszczamy wykaz czasopism naukowych Scimago Journal Country Rank 2017, która lepiej niż JCR ujmuje i punktuje pisma z zakresu humanistyki. Niektóre pisma znajdują się na obu listach – należy wówczas wpisać najwyższą liczbę punktów z którejś z nich.

Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym nieujętym w wykazie czasopism naukowych – 5 pkt

Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w uznanej bazie publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu (Web of Science, Scopus) – liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych – 15 pkt.

Autorstwo recenzji monografii (Book Review) opublikowane w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie czasopism MNiSzW lista A, B lub C  – 1 pkt

2. Monografie naukowe

Punktacja monografii i rozdziałów:

Autorstwo monografii naukowej, w której liczba autorów nie przekracza 3 – 25 pkt., 50 pkt. w przypadku monografii uznanej za dzieło wybitne[1]

Autorstwo monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4  – 15 pkt, 30 pkt w przypadku monografii uznanej za wybitną

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, dokonana przez pracownika – 5 pkt., 10 pkt w przypadku monografii wybitnej 

Autorstwo rozdziału w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 – 5 pkt.,
10 pkt. – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne, ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż:
– 15 pkt.,
 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne. W przypadku współautorstwa rozdziału autor otrzymuje 2,5 pkt (w przypadku dzieła wybitnego 10 pkt).

 


[1] Definicje monografii, monografii wybitnej etc. znajdują się w rozporządzeniu MNiSW z dn 12 grudnia 2016 (Dz.U. poz 2154) 

3. Projekty badawcze

Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego Horyzont 2020 (w tym ERC)  - 100 pt.

Kierowanie krajowym modułem  projektu badawczego Horyzont 2020 – 20 pt.

Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego finansowanego ze środków NCN, NCBiR, NPRH, MNiSW, FNP, NAWA  – 20 pt.

Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej, a finansowanego ze środków zagranicznych (europejskich, amerykańskich) – 20 pt.

Kierownictwo innego projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej – 10 pt.

Uczestnictwo (status wykonawcy) w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków NCN,  NCBiR, MNiSW, NPRH, FNP, NAWA    – 10 pt.

Uczestnictwo (status wykonawcy) w realizacji projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej, a finansowanego ze środków zagranicznych (europejskich, amerykańskich)– 10 pt.

Uczestnictwo (status wykonawcy) w realizacji projektu finansowanego z innych środków, a finansowanego w procedurze konkursowej – 5 pt.

Kierowanie grantem innym niż naukowy (dydaktyczny, aparaturowy) wyłanianym w procedurze konkursowej – 10 pt.

Punktowana jest koordynacja, kierownictwo lub uczestnictwo tylko w projektach realizowanych w UJ.

4. Inne

Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego w części A wykazu czasopism naukowych – 4 pkt

Członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw – 2 pkt

Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe – 2 pkt