Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Etyka

Web Content Display Web Content Display

Etyka

ETYKA - to nowy kierunek studiów i i II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dlaczego warto studiować etykę?

 

  • w krajach rozwiniętych istnieje zapisany w ustawach obowiązek powoływania w wielu instytucjach tzw. komisji etycznych i zatrudniania ekspertów czy doradców wyspecjalizowanych w zakresie rozstrzygania etycznych problemów
  • istnieje tam zapotrzebowanie na rzetelnie wykształconych nauczycieli etyki
  • ogromna część ważnych społecznie debat toczących się zarówno na forum publicznym, jak i przy kawiarnianych stołach dotyczy problemów ściśle etycznych
  • wiele opinii i stanowisk wygłaszanych w życiu codziennym  ma swoje ukryte, często nie rozpoznawane źródło w ugruntowanych w tradycji intelektualnej i specjalistycznie dyskutowanych koncepcjach filozoficznych i etycznych.


Z pewnością w najbliższych latach w Polsce zaobserwujemy zmiany w edukacji i sposobie funkcjonowania organizacji państwowych i społecznych, idące w kierunku wyznaczonym przez rozwiązania testowane w Europie i na świecie.
Już dzisiaj istnieje pilna potrzeba podniesienia poziomu palących dyskusji określanych jako światopoglądowe, a w rzeczywistości mieszczących się w zakresie kontrowersji etycznych i filozoficznych. Z tego powodu domagających się solidnie ufundowanej wiedzy i specyficznych kompetencji.

Ze względu na skomplikowaną naturę tejże problematyki, nie mogą zajmować się nią ludzie przypadkowi.

Elementem głównej idei przyświecającej twórcom kierunku ETYKA na Uniwersytecie Jagiellońskim jest odważne i przewidujące podjęcie sygnalizowanych wyzwań. Oferta studiów z zakresu Etyki to zdecydowana odpowiedź Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby społeczeństwa bliskiej i dalekiej przyszłości.

Oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmuje:

Studia I stopnia (w przyszłości także studia II i III stopnia) uzupełnione o studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach.
Wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane dla pełnienia roli specjalisty ds. etyki (w zakresie bioetyki, etyki biznesu, środowiskowej, mediów i innych etyk szczegółowych), zdobywane pod okiem wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej i dydaktycznej.
Szeroki `background` etyczny i filozoficzny, pozwalający na kontynuację nauki po uzyskaniu stopnia licencjackiego - na dotychczasowym kierunku, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
Szeroki wybór pomiędzy licznymi kursami nieobligatoryjnymi udostępnianymi w toku studiów (ich lista jest rokrocznie uaktualniana), a także dość swobodną migrację pomiędzy ofertą studiów etycznych i studiów filozoficznych.
Możliwość określenia ścieżki dydaktycznej w zależności od zainteresowań w obrębie specjalizacji szczegółowych, a także w aspekcie dwóch orientacji uprawiania etyki: antropologicznej lub zawodowej.


Osiągnięcia badawcze w zakresie etyki zdecydowanie wyróżniają Instytut Filozofii UJ spośród wszystkich pozostałych placówek naukowych w Polsce. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że jeśli chodzi o badania nad etyką filozoficzną, bioetyką i etykami zawodowymi jest ośrodkiem wiodącym w Polsce i liczącym się w skali europejskiej. Baza naukowa i dydaktyczna kierunku Etyka obejmuje znakomite grono specjalistów o uznanej marce i doskonałych referencjach. Wśród nich znajdują się: Prof. Jacek Filek, Prof. Włodzimierz Galewicz, Prof. Zdzisława Piątek, Prof. Justyna Miklaszewska, Prof. Marek Drwięga, Prof. Miłowit Kuniński i inni.

Polskie i zagraniczne publikacje naukowe wykładowców Etyki na Uniwersytecie Jagiellońskim składają się na całość imponującą pod względem ilościowym i jakościowym. Przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki "Kopernik" realizowane są liczne projekty badawcze i edukacyjne w zakresie etyki.
W 2007 roku, z inicjatywy prezesa Polskiego Towarzystwa Bioetycznego - Prof. Włodzimierza Galewicza, powstało Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pracownicy kierunku Etyka redagują lub współtworzą Radę Naukową czasopism o szerokim spektrum zainteresowania i oddziaływania, na łamach których podejmowane są problemy etyczne (Diametros), a także zagadnienia z pogranicza etyki i kultury (Melee).

Więcej informacji na temat kierunku Etyka znajdą Państwo na stronie:

http://www.iphils.uj.edu.pl/?l=pl&p=2&r=42