Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena dorobku naukowego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena dorobku naukowego za rok 2023

Sposób oceny dorobku naukowego za rok 2023 Wydział Filozoficzny UJ

Ankieta oceny dorobku naukowego za rok 2023

 

Zasady punktacji artykułów w czasopismach Wydział Filozoficzny UJ

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wskaźniki dla dyscyplin Wydziału Filozoficznego 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalna] Ocena dorobku naukowego 2022

Sposób oceny dorobku naukowego za rok 2022 Wydział Filozoficzny UJ

Ankieta oceny dorobku naukowego

 

Punktacja zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Treść Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - kliknij tutaj.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów stanowi załącznik do komunikatu.

UWAGA:

- Pod uwagę brane będą tylko publikacje wykazane przez pracownika w RUJ, tj. z nadanym oznaczeniem tomu (zeszytu, ID publikacji) oraz datą roczną wydania tomu lub zeszytu czasopisma. Wydanie online first nie jest podstawą przyznania punktacji. Bardzo prosimy o wprowadzanie linku do wersji on-line publikacji w RUJ.

- Punktowane nie są kolejne wersje prac, powtórne wydania, także w innym języku, jeśli główne idee w nich zawarte zostały już opublikowane.

- Artykuły recenzyjne, tłumaczenia tekstów innych autorów oraz edycje źródłowe punktowane są zgodnie z zasadami ewaluacji (50% punktów, chyba że chodzi o monografię, której wydanie jest częścią projektów naukowych wymienionych w rozporządzeniu o ewaluacji - wtedy 100% punktów).

- Punktowane nie są wstępy, listy, wywiady, sprawozdania, komentarze i inne teksty, które co do zasady nie przechodzą w danym czasopiśmie takiej samej procedury recenzyjnej jak oryginalne artykuły. Jeżeli komentarz jest recenzowany, proponuje nową wiedzę i jest oryginalną pracą naukową, punkty mogą być przyznane (w takiej sytuacji autor składa mailowe oświadczenie dotyczące oryginalności tekstu).

- Punktowane nie są publikacje bez podanej afiliacji do UJ lub bez wskazania autora

- W spisie publikacji stanowiącym załącznik do ankiety należy wpisać wartości wskaźników CITESCORE, SJR oraz SNIP SCOPUS danego czasopisma za 2022 rok. (wskaźniki dostępne pod linkiem; video instruktażowe dostępne tutaj). W kolejnych latach planujemy włączenie tych wskaźników bibliometrycznych do oceny punktowej czasopism.

Punktacja monografii i rozdziałów:

Punktacja dla poszczególnych wydawnictw zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Treść Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - kliknij tutaj.

 

Punktacja rozdziałów w monografiach:

• rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt: 50 pkt

• rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt: 20 pkt

• rozdział w monografii naukowej w wydawnictwie nieuwzględnionym na liście: 5 pkt

• redakcja monografii naukowej o wartości 200 pkt: 100 pkt

• redakcja monografii naukowej o wartości 80 pkt: 20 pkt

• redakcja monografii naukowej w wydawnictwie nieuwzględnionym na liście: 5 pkt

 

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych:

• punktację monografii za 200 i 80 pkt. powiększa się odpowiednio o 50% i 25%, czyli 300 pkt i 100 pkt

• rozdział w monografii za 200 pkt.: 75 pkt

• redakcja naukowa monografii za 200 pkt: 150 pkt

UWAGA:

- Pod uwagę brane będą tylko publikacje wykazane przez pracownika w RUJ, tj. z nadanym oznaczeniem tomu (zeszytu, ID publikacji) oraz datą roczną wydania tomu lub zeszytu czasopisma. Wydanie online first nie jest podstawą przyznania punktacji. Bardzo prosimy o wprowadzanie linku do wersji on-line publikacji w RUJ.

- Punktowane nie są kolejne wersje prac, powtórne wydania, także w innym języku, jeśli główne idee w nich zawarte zostały już opublikowane.

- Artykuły recenzyjne, tłumaczenia tekstów innych autorów oraz edycje źródłowe punktowane są zgodnie z zasadami ewaluacji (50% punktów, chyba że chodzi o monografię, której wydanie jest częścią projektów naukowych wymienionych w rozporządzeniu o ewaluacji - wtedy 100% punktów).

- Punktowane nie są wstępy, listy, wywiady, sprawozdania, komentarze i inne teksty, które co do zasady nie przechodzą w danym czasopiśmie takiej samej procedury recenzyjnej jak oryginalne artykuły. Jeżeli komentarz jest recenzowany, proponuje nową wiedzę i jest oryginalną pracą naukową, punkty mogą być przyznane (w takiej sytuacji autor składa mailowe oświadczenie dotyczące oryginalności tekstu).

- Punktowane nie są publikacje bez podanej afiliacji do UJ lub bez wskazania autora

- W spisie publikacji stanowiącym załącznik do ankiety należy wpisać wartości wskaźników CITESCORE, SJR oraz SNIP SCOPUS danego czasopisma za 2021 rok. (wskaźniki dostępne pod linkiem; video instruktażowe dostępne tutaj). W kolejnych latach planujemy włączenie tych wskaźników bibliometrycznych do oceny punktowej czasopism.

Punktacja za uzyskanie projektu, kierownik/koordynator projektu uzyskuje punkty jedynie za rok, w którym przyznano finansowanie (decyduje data podpisania umowy).

- Koordynacja lub kierowanie projektu badawczego Horyzont Europe - 400 pkt.

- Kierowanie modułem projektu badawczego Horyzont Europe (w tym np. Work Package, Working group, moduł krajowy, etc) - 100 pkt.

- Koordynacja lub kierowanie projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych, np. NCN, NCBiR, NPRH, MNiSW, FNP - 100 pkt.

- Koordynacja lub kierowanie innego projektu wyłanianego w procedurze konkursowej finansowanego ze środków zagranicznych (europejskich, amerykańskich): - 100 pkt.

- Kierownictwo innego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, wyłanianego w procedurze konkursowej 50 pkt.

- Kierowanie grantem krajowym innym niż naukowy (dydaktyczny, aparaturowy) wyłanianym w procedurze konkursowej - 50 pkt.

 

UWAGA:

- Punktowana jest koordynacja lub kierowanie projektów realizowanych na UJ.

- Punkty przyznawane są jedynie za projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych, jeżeli spełniają warunki Ustawy i Rozporządzenia o ewaluacji. Nie są więc uwzględniane pojedyncze działania badawcze (np. MINIATURA) ani projekty finansowane ze źródeł wewnętrznych (np. IDUJ).

- O zaliczeniu grantu w danym roku decyduje data podpisania umowy o realizację projektu badawczego.

Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego w wykazie czasopism naukowych (punktacja wg. listy wymienionej w punkcie 2):

Czasopismo za 200 pkt: 64 pkt

Czasopismo za 140 pkt: 32 pkt

Czasopismo za 100 pkt: 16 pkt

Czasopismo za 70 pkt: 8 pkt

Czasopismo za 40 pkt: 4 pkt

Czasopism za 20 pkt: 2 pkt

 

Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora pomocniczego (associate editor) czasopisma umieszczonego w wykazie czasopism naukowych:

Czasopismo za 200 pkt: 32 pkt

Czasopismo za 140 pkt: 16 pkt

Czasopismo za 100 pkt: 8 pkt

Czasopismo za 70 pkt: 4 pkt

Czasopismo za 40 pkt: 2 pkt

Czasopism za 20 pkt: 1 pkt

 

Członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw – 8 pkt

 

Ekspertyzy – 10 pkt za każde 10 tys. pozyskanych dla uczelni środków. Nie więcej niż 100 pkt. Pod uwagę brane będą jedynie ekspertyzy zaliczane do ewaluacji (tj. zarejestrowane przez CITTRU).

 

Inna działalność naukowa (niepunktowana)

 

Działalność dydaktyczna i upowszechniająca naukę

- działalność dydaktyczna i upowszechniająca naukę wykraczająca poza prowadzenie zajęć (wymagana, niepunktowana)

- na rzecz jednostki macierzystej

- na rzecz UJ - krajowa

- międzynarodowa

 

Działalność organizacyjna

Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich danym roku kalendarzowym powołanych przez:

- organy i instytucje państwowe – 4 pkt

- oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe – 8 pkt

- działalność organizacyjna na rzecz jednostki macierzystej – wymagana, niepunktowana