Przejdź do głównej treści

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 

1. Podstawą prawną jest:

2. Wymagane dokumenty:

I. Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację

II. Do wniosku należy dołączyć:

1. dyplom ukończenia studiów;
2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba, o której mowa w ust. 1, została przyjęta na studia;
4. oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1, o miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1–3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot nostryfikujący.

Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych w punktach 1-3. 

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie Rektora w sprawie zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty
pdf
Rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie
pdf
Komunikat Dziekana w sprawie wysokości opłat za nostryfikację dyplomów