Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz dla czasopism

Jednym z kluczowych zadań Inicjatywy Doskonałości UJ jest wspieranie ruchu otwartej nauki. Wśród zadań wymienionych w tym punkcie wniosek zakłada stworzenie funduszu dla czasopism, które będą chciały uzyskać status czasopisma otwartego. Znajduje to również odzwierciedlenie w kategorii kosztów, które przewidziano na wsparcie czasopism, a więc licencjonowanie, subskrypcja baz, wynagrodzenia, usługi obce. Wdrażając program wsparcia czasopism wydawanych na Wydziale Filozoficznym chcieliśmy wspierać czasopisma zgodnie z tymi założeniami.

Zasady wstępne
1. Dofinansowanie może być przyznanie jedynie czasopismom, które są wydawane elektronicznie w otwartym dostępie, albo planują przejść na taki model wydawniczy i przedstawią plan działań mających to na celu
2. Dofinansownie może być przyznane jedynie czasopismom, które są indeksowane w bazie Scopus, albo planują starać się o indeksowanie w bazie i przedstawią plan działań mających to na celu

Dofinansowanie 
Dofinansowanie związanie jest z dwoma kategoriami kosztów: kosztami osobowymi związanymi z pracami redakcji, oraz kosztami wydawniczymi
1. Koszty osobowe przyznawane są dla danego czasopisma w formie dodatków lub umów cywilno-prawnych
2. Całkowity koszt dodatków i umów cywilno-prawnych dla danego czasopisma nie może przekraczać miesięcznie 10-krotności liczby punktów, które przyznano danemu wydawnictwu (maksymalnie 1000 PLN/miesięcznie dla czasopisma za 100 pkt do podziału pomiędzy wszystkie osoby zaangażowane w wydawanie tytułu, pod warunkiem spełnienia warunków powyżej).
3. Dziekan może wyrazić zgodę na zamianę dodatku na zniżkę dydaktyczną z tytułu wydawania czasopisma
4. Koszty wydawnicze nie mogą dotyczyć kosztów druku (zgodnie z modelem open access wymagany jest dostęp on-line)
5. Koszty wydawnicze muszą być związane z realizacją planów indywidualnego rozwoju czasopisma związanego z zasadami opisanymi powyżej
6. Koszty wydawnicze mogą dotyczyć opłat koniecznych dla utrzymania czasopisma na liście Scopus

Plany wydawnicze na rok 2024 wraz z kosztorysami należy zgłaszać do końca listopada.