Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakość Kształcenia

Kontakt:

jakosc-ksztalcenia.wydz.filozof@uj.edu.pl

Polityka projakościowa

Zapewnienie jakości kształcenia oraz systematyczna jej poprawa i doskonalenie stanowi jeden z kluczowych priorytetów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jakość kształcenia od wielu lat jest przedmiotem ciągłej dbałości Władz Wydziału i jego jednostek organizacyjnych, a także całego środowiska akademickiego Wydziału Filozoficznego: wykładowców, pracowników administracyjnych, studentów i doktorantów. Doskonalenie jakości kształcenia jest procesem prowadzącym od gromadzenia wiedzy do zarządzania systemem kształcenia (nauczania i uczenia się), sprzyjającym osiąganiu przez studentów i doktorantów określonych efektów kształcenia, umożliwiających ich indywidualny rozwój naukowy. Doskonaleniu jakości kształcenia towarzyszy kreowanie kultury jakości, opartej na poczuciu wspólnoty i współodpowiedzialności za całokształt procesu dydaktycznego na Wydziale Filozoficznym.

System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ma charakter kompleksowy – obejmuje wszystkie poziomy kształcenia oraz wszystkie aspekty procesu dydaktycznego.  Podstawową zasadą funkcjonowania systemu jest autonomia jednostek dydaktycznych Wydziału w kształtowaniu procesu dydaktycznego, gwarantująca dostosowanie szczegółowych procedur oceny, zapewnienia i doskonalenia jakości do specyfiki nauczania i uczenia się w obrębie poszczególnych obszarów kształcenia i w ramach poszczególnych programów, przy uwzględnieniu ogólnouniwersyteckich i wydziałowych wytycznych dotyczących tworzenia, monitorowania i likwidowania programów kształcenia,  zasad oceniania studentów, oceny motywowania i doskonalenia kadry dydaktycznej, metod gromadzenia i analizowania danych dotyczących poszczególnych aspektów procesu kształcenia oraz publikowania informacji o jakości kształcenia na wydziale.

Ocena programów kształcenia 

Na Wydziale Filozoficznym rokrocznie analizowane są programy kształcenia oferowane na kierunkach studiów prowadzonych przez jednostkę. Programy oceniane są pod kątem ich adekwatności do deklarowanych efektów kształcenia, adekwatności przypisanych kursom punktów ECTS, systemu oceniania i wyników studentów, w tym ocen prac dyplomowych, uwzględniania opinii absolwentów i pracodawców w procesie modyfikacji programów.

Raport z przeglądu programów kształcenia 15/16

Ocena zajęć dydaktycznych

Każda jednostka Wydziału Filozoficznego przeprowadza rokrocznie analizę oceny oferowanych zajęć. Ocena kursów uwzględnia odpowiedzi na 5 pytań ogólnouniwersyteckich:

 • o stopień poszerzenia  wiedzy;
 • o umiejętność przekazywania wiedzy;
 • o możliwość uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień;
 • o stopień przygotowania do zajęć;
 • o stopień przestrzegania kryteriów zaliczenia

oraz odpowiedzi na pytania wydziałowe, dostosowane do specyfiki typów zajęć.

Na podstawie uzyskanych danych Zespół przeprowadza analizy:

 • frekwencji w ocenie zajęć dydaktycznych
 • porównawczą ocen pracowników 
 • porównawczą oceny programów kształcenia, przedmiotów i zajęć
 • komentarzy studenckich

Dodatkowo monitorowane są: stopień realizacji strategii rozwoju kultury jakości na Wydziale, promocja oceny zajęć dydaktycznych, stopień zaangażowania studentów w promocję ankiet studenckich oraz wpływ wyników ankiet na zmiany programowe i dydaktyczne w jednostkach i współpraca zespołu z dyrekcjami jednostek.

Polityka antyplagiatowa

Na Wydziale Filozoficznym funkcjonuje Regulamin procedury antyplagiatowej, który zobowiązuje promotorów prac dyplomowych do weryfikacji oryginalności przedkładanych do oceny prac pisemnych w systemie Plagiat.pl lub/i Otwartym Systemie Antyplagiatowym. 

Prace zaliczeniowe i inne prace pisemne mogą być sprawdzane we wskazanych programach.

Efekty kształcenia

Programy studiów naszej jednostki ukierunkowane są na wypracowanie określonych efektów kształcenia, dających naszym absolwentom zasób wiedzy i umiejętności rozpoznawalnych w innych ośrodkach naukowych i na rynku pracy.
Wydziałowe efekty kształcenia…
Efekty kształcenia dla programów studiów

Proces dydaktyczny

Badanie Satysfakcji Studiowania
Na podstawie wyników badania przeprowadzanego przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia wprowadzone zostały zmiany podyktowane sugestiami i ocenami studentów.

Przykłady:

Badanie Losów absolwentów
Systematyczne badania Losów Absolwentów prowadzone są przez Biuro Karier i Sekcję Analiz Jakości Kształcenia. 

Dla absolwentów przygotowano specjalny serwis oferujący szkolenia, staże, oferty pracy. 

Formularze recenzji prac dyplomowych

Dobre praktyki

Polityka projakościowa na Uniwersytecie Jagiellońskim / Wydziałowy Zespół

Cele, zadania, zasady i metody wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia określa Uchwała nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku (treść uchwały dostępna tutaj).

Do zadań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia należy:
1) Doskonalenie oferty dydaktycznej oraz programów kształcenia z uwzględnieniem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;
2) Kształtowanie postaw projakościowych w środowisku akademickim;
3) Rozwój kadry;
4) Prowadzenie projakościowej polityki rekrutacyjnej;
5) Informowanie o ofercie dydaktycznej i działaniach projakościowych.

Za realizację zadań USDJK  na poziomie wydziału odpowiada  Dziekan.

Wsparcie w zakresie narzędzi realizacji zadań systemu oferuje Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich. Nadzór nad systemem sprawuje Rektor UJ.

Ewaluacja jakości kształcenia prowadzona w ramach Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmuje:
1. Ocenę zajęć dydaktycznych;
2. Okresowy przegląd administracji;
3. Barometr Satysfakcji Studenckiej – zadowolenie z ogólnych warunków studiowania;
4. Monitorowanie losów absolwentów;
5. Badanie kandydatów na studia.

Akty prawne (wewnątrzuniwersyteckie, krajowe i europejskie) stanowiące podstawę funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia dostępne są na stronie: http://www.jakosc.uj.edu.pl/akty-prawne.

Skład Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ - Instytut Psychologii - Przewodnicząca Zespołu
  [W kolejności alfabetycznej]:
 • Dr hab. Krystian Barzykowski, prof. UJ - Instytut Psychologii - Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Dr Grzegorz Bryda - Instytut Socjologii Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Dr Matylda Ciołkosz - Instytut Religioznawstwa - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Dr Natalia Michna - Instytut Filozofii - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Dr hab. Dorota Gierszewski, prof. UJ - Instytut Pedagogiki - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Dr Agnieszka Staszczyk - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji - Pełnomocniczka Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • Mgr Mikołaj Buczel - Przedstawiciel/ka doktorantów WFz
 • p. Dominik Nowakowski - Przedstawiciel Studentów WFz

Pliki do ściąniecia

 1. Propozycja Kompetencji Społecznych
 2. Kryteria oceny: Praca licencjacka
 3. Kryteria oceny: Praca magisterska
 4. Statystyki frekwencji w ocenie zajęć na Wydziale Filozoficznym

Formularz Kontaktowy

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zaprasza do przekazywania wszelkich uwag, komentarzy, zgłoszeń oraz informacji dotyczących szeroko rozumianej jakości kształcenia na Wydziale Filozoficznym.

W związku z tym, aby zapewnić Państwu swobodę oraz komfort anonimowości, udostępniamy formularz kontaktowy, który znajduje się TUTAJ

Zachęcamy Państwa do informowania nas o wszelkich kwestiach, które są dla Państwa ważne.