Przejdź do głównej treści

Jakość Kształcenia

Polityka projakościowa

Zapewnienie jakości kształcenia oraz systematyczna jej poprawa i doskonalenie stanowi jeden z kluczowych priorytetów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jakość kształcenia od wielu lat jest przedmiotem ciągłej dbałości Władz Wydziału i jego jednostek organizacyjnych, a także całego środowiska akademickiego Wydziału Filozoficznego: wykładowców, pracowników administracyjnych, studentów i doktorantów. Doskonalenie jakości kształcenia jest procesem prowadzącym od gromadzenia wiedzy do zarządzania systemem kształcenia (nauczania i uczenia się), sprzyjającym osiąganiu przez studentów i doktorantów określonych efektów kształcenia, umożliwiających ich indywidualny rozwój naukowy. Doskonaleniu jakości kształcenia towarzyszy kreowanie kultury jakości, opartej na poczuciu wspólnoty i współodpowiedzialności za całokształt procesu dydaktycznego na Wydziale Filozoficznym.

System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ma charakter kompleksowy – obejmuje wszystkie poziomy kształcenia oraz wszystkie aspekty procesu dydaktycznego.  Podstawową zasadą funkcjonowania systemu jest autonomia jednostek dydaktycznych Wydziału w kształtowaniu procesu dydaktycznego, gwarantująca dostosowanie szczegółowych procedur oceny, zapewnienia i doskonalenia jakości do specyfiki nauczania i uczenia się w obrębie poszczególnych obszarów kształcenia i w ramach poszczególnych programów, przy uwzględnieniu ogólnouniwersyteckich i wydziałowych wytycznych dotyczących tworzenia, monitorowania i likwidowania programów kształcenia,  zasad oceniania studentów, oceny motywowania i doskonalenia kadry dydaktycznej, metod gromadzenia i analizowania danych dotyczących poszczególnych aspektów procesu kształcenia oraz publikowania informacji o jakości kształcenia na wydziale.

Ocena programów kształcenia 

Na Wydziale Filozoficznym rokrocznie analizowane są programy kształcenia oferowane na kierunkach studiów prowadzonych przez jednostkę. Programy oceniane są pod kątem ich adekwatności do deklarowanych efektów kształcenia, adekwatności przypisanych kursom punktów ECTS, systemu oceniania i wyników studentów, w tym ocen prac dyplomowych, uwzględniania opinii absolwentów i pracodawców w procesie modyfikacji programów.

Raport z przeglądu programów kształcenia 15/16

Ocena zajęć dydaktycznych

Każda jednostka Wydziału Filozoficznego przeprowadza rokrocznie analizę oceny oferowanych zajęć. Ocena kursów uwzględnia odpowiedzi na 5 pytań ogólnouniwersyteckich:

 • o stopień poszerzenia  wiedzy;
 • o umiejętność przekazywania wiedzy;
 • o możliwość uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień;
 • o stopień przygotowania do zajęć;
 • o stopień przestrzegania kryteriów zaliczenia

oraz odpowiedzi na pytania wydziałowe, dostosowane do specyfiki typów zajęć.

Na podstawie uzyskanych danych Zespół przeprowadza analizy:

 • frekwencji w ocenie zajęć dydaktycznych
 • porównawczą ocen pracowników 
 • porównawczą oceny programów kształcenia, przedmiotów i zajęć
 • komentarzy studenckich

Dodatkowo monitorowane są: stopień realizacji strategii rozwoju kultury jakości na Wydziale, promocja oceny zajęć dydaktycznych, stopień zaangażowania studentów w promocję ankiet studenckich oraz wpływ wyników ankiet na zmiany programowe i dydaktyczne w jednostkach i współpraca zespołu z dyrekcjami jednostek.

Polityka antyplagiatowa

Na Wydziale Filozoficznym funkcjonuje Regulamin procedury antyplagiatowej, który zobowiązuje promotorów prac dyplomowych do weryfikacji oryginalności przedkładanych do oceny prac pisemnych w systemie Plagiat.pl lub/i Otwartym Systemie Antyplagiatowym. 

Prace zaliczeniowe i inne prace pisemne mogą być sprawdzane we wskazanych programach.

Efekty kształcenia

Programy studiów naszej jednostki ukierunkowane są na wypracowanie określonych efektów kształcenia, dających naszym absolwentom zasób wiedzy i umiejętności rozpoznawalnych w innych ośrodkach naukowych i na rynku pracy.
Wydziałowe efekty kształcenia…
Efekty kształcenia dla programów studiów

Proces dydaktyczny

Badanie Satysfakcji Studiowania
Na podstawie wyników badania przeprowadzanego przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia wprowadzone zostały zmiany podyktowane sugestiami i ocenami studentów.

Przykłady:

Badanie Losów absolwentów
Systematyczne badania Losów Absolwentów prowadzone są przez Biuro Karier i Sekcję Analiz Jakości Kształcenia. 

Dla absolwentów przygotowano specjalny serwis oferujący szkolenia, staże, oferty pracy. 

Formularze recenzji prac dyplomowych

Dobre praktyki

Polityka projakościowa na Uniwersytecie Jagiellońskim / Wydziałowy Zespół

Uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 roku (33/V/2010) powołała do istnienia szereg podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania projakościowe. Związane one zostały w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), któremu wytyczono następujące cele:

 • doskonalenie kształcenia oferowanego studentom,
 • wspomaganie polityki kadrowej,
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości,
 • motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się,
 • informowanie o działalności dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiąganych efektach kształcenia,
 • podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

USDJK składa się z wielu podmiotów. Osobą odpowiedzialną za całość działań projakościowych na Uniwersytecie jest Prorektor UJ ds. dydaktyki. Na poziomie centralnym działa także Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia. Struktura ta ma swoje odzwierciedlenie na Wydziałach UJ, gdzie powoływani są pełnomocnicy odpowiedzialni za jakość kształcenia w swojej jednostce oraz gdzie funkcjonują Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia. W skład systemu wchodzą także Stała Senacka Komisja ds. Nauczania, Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ oraz Sekcja Jakości Kształcenia.
Sekcja Jakości Kształcenia przeprowadza następujące badania:

 • Ocena zajęć dydaktycznych
 • Ocena pracy administracji
 • Barometr satysfakcji studenckiej
 • Badanie kandydatów na studia
 • Monitorowanie losów absolwentów

Skład Wydziałowego Zespołu

 • Dr hab. Dorota Czyżowska - Instytut Psychologii - przewodnicząca
 • Dr Marek Suwara - Instytut Filozofii
 • Dr hab. Dorota Pauluk - Instytut Pedagogiki
 • Dr Krystian Barzykowski - Instytut Psychologii
 • Dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka - Instytut Religioznawstwa 
 • Dr Grzegorz Bryda - Instytut Socjologii
 • Dr Renata Iwicka (w zastępstwie za Dr Agnieszkę Staszczyk) - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji 
 • Mgr Sylwia Pieniążek- przedstawiciel doktorantów WFz
 • Jarosław Gielczowski - przedstawiciel studentów WFz

Pliki do ściąniecia

 1. Propozycja Kompetencji Społecznych
 2. Kryteria oceny: Praca licencjacka
 3. Kryteria oceny: Praca magisterska
 4. Regulamin Archiwizacji Pisemnych Prac Etapowych