Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Academia Electronica

Academia Electronica

Academia Electronica jest otwartą częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego funkcjonującą w rzeczywistości wirtualnej. Działa nieprzerwanie od 2007 roku, a od marca 2022 funkcjonuje w wirtualnym świecie Spatial. Academia jest placówką badawczo-dydaktyczną, innowacyjną i rozwojową, służącą w podstawowym znaczeniu interdyscyplinarnym badaniom nad rzeczywistością wirtualną.

Academia Electronica jest efektem badań naukowych nad rzeczywistością wirtualną prowadzonych przez Sideya Myoo od początku od lat 90. Academia jest przykładem praktycznego zastosowania badań wynikających głównie z analizy zawartej  w ontoelektronice – ontologii nakierowanej na rzeczywistość wirtualną, gdzie VR jest potraktowana jako alternatywna sfera bytu w stosunku do świata fizycznego. Badania te uwzględniają również analizę futurologiczną, dotyczącą wyróżnienia paradygmatów kształtujących współczesną i przyszłą rzeczywistość, w tym postulat, że rzeczywistość wirtualna będzie rozbudowywana i wzbogacana dzięki rozwojowi technologii i wzrastającemu przenoszeniu ludzkiej aktywności do sieci. W Academii prowadzone są interdyscyplinarne badania przez naukowczynie_ców reprezentujących dziedziny od nauk informatycznych po szeroko rozumianą humanistykę. Badania te nakierowane są głównie na współcześnie rozwijane trendy w nauce w powiązaniu z technologią, w tym np. z mediami, cyberkulturą, sztuczną inteligencją i rzeczywistością wirtualną wraz z fenomenami takimi jak immersja, teleobecność, teleegzystencją lub partycypacja.

Działalność naukowa w Academii była zawsze priorytetem, biorąc pod uwagę nowatorskość i swobodę wypowiedzi naukowej, jej wartości poznawcze oraz zdolność naukowej obserwacji i włączanie jej efektów w rozwojowe mechanizmy współczesnego świata. Działalność Academicka nastawiona jest na progresywny rozwój nauki, nieprzerwane dążenie do odkrywania oraz nakreślanie postulatów, które mogą stawać się wiodącymi i rozwijanymi w przyszłości ideami. W tym celu, wśród stosowanych przez naukowczynie_ców różnych metod, wykorzystuje się m. in. metody filozoficzne, w tym uwzględniające znaczenie postulatów o istnieniu, status prawdziwości wynikający z oceny badanych treści oraz wartościowanie etyczne. Stosowane są takie metodologie, jak np. cybernetyka lub teoria chaosu, wszelkie metody racjonalizowanej intuicji, głównie metody aprioryczne lub obserwacja uczestnicząca, także różnorodne formy prezentacji wiedzy, a wyniki badań, związane np. z edukacją zdalną od razu są eksperymentalnie wcielanie w doświadczenie. Poprzez nastawienie na innowacyjność Academia stwarza warunki dla wielokierunkowych analiz oraz postulowania wniosków wskazujących na odkrycie naukowe i rozwój wiedzy.
Intencją towarzyszącą istnieniu Academii jest wykreowanie i wprowadzenie uniwersytetu w Metaverse – uniwersytetu przyszłości oraz wytyczenie kierunku rozwoju edukacji polegającego na powstaniu międzyuczelnianych studiów w VR, kreowanych poprzez profilowanie kierunków z doborem dostępnych na uczelniach kursów.

Pytania są podstawą, ale odpowiedzi okazują się w pewnym momencie ważniejsze

Academia skupiła szereg naukowczyń_ców zarówno z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i z innych ośrodków akademickich w Polsce, którzy albo prowadzą w niej swoje kursy, albo uczestniczyli w cyklu wykładów Od Studentki_ta do Profesorki_ra, jak również naukowczynie_ców z ośrodków zagranicznych, którzy występowali w cyklu Science Beyond Borders – The Global Electronic Academy. Przez wirtualne aule w Second Life (od 2008), AltSpaceVR (2020-22) i Spatial (od 2022) przewinęło się setki studentek_tów, nierzadko wygłaszających swoje postulaty, które rozwijane były w artykuły naukowe lub prace kończące studia.

W 2008 przeprowadzono w niej pierwszy oficjalny kurs akademicki Środowisko elektroniczne, jako rzeczywistość człowieka. Przeprowadzono tu pierwsze w Polsce, w otwartej Sieci, obrony: doktoratu (2012), magisterium (2012) i egzaminu licencjackiego (2015). Zorganizowano tu trzy edycje, pierwszej w Polsce, zdalnej konferencji naukowej, Filozofia Technologii (Second Life, 2013-15), w której uczestniczki_cy występowali pod postacią awatarów, następnie w 2018 i 2019, również w Second Life, odbyły się konferencje Człowiek w świecie technologicznym, przy czym druga z wymienionych miała charakter międzynarodowy. W 2022 (AltSpaceVR) i 2023 (Spatial) miały miejsce dwie kolejne, pierwsze w Polsce w VR z wykorzystaniem Oculusów, ogólnopolskie konferencje naukowe Wirtualium I i Wirtualium II.

W 2022 roku przeprowadzono w Academii, w świecie wirtualnym Spatial, pierwszy w Polsce egzamin magisterski w VR z wykorzystaniem Oculusa. Od 2015 w Academii działa Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, skupiając młode naukowczynie_ców, co wiąże się z prowadzeniem prelekcji, referowaniem literatury lub wygłaszaniem własnych poglądów w postaci projektów naukowych. W latach 2015-2020 działał w Academii w Second Life pierwszy na świecie bot przeprowadzający oficjalny egzamin testowy, jak również wciąż prowadzona jest działalność wystawiennicza w Academickich galeriach sztuki.

Academia została zaprezentowania na szeregu kongresach i konferencjach w Polsce i zagranicą, jest pierwszą w Polsce, jeśli nie na świecie, tego rodzaju delegaturą uniwersytetu w VR.

Jest tu także dobrze rozwinięta współpraca z innymi ośrodkami naukowymi, co wyraża się od lat w prowadzonej działalności w Instytucie Filozofii UJ, z którego Academia wyrasta,  jak również we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, np. Katedrą Kognitywistyki UJ, z Instytutem Socjologii UJ, Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ, z Jagiellońskim Centrum Humanistyki Cyfrowej, z Katedrą Informacji i Kultury Cyfrowej UMCS w Lublinie oraz Katedrą Technologii Informacyjnych i Mediów AGH w Krakowie. Academia skupiła zainteresowanie międzynarodowego grona uczestniczek_ków działających w ramach grantu Horizon, The Communities and Artistic Participation in Hybrid Environments (CAPHE, 2023-26), który prowadzony jest na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od kilkunastu lat Academię współtworzy dwoje woluntariuszy: mgr Jolanta Chowańska (RL) | Neutrinka Lisle (Netname) i mgr inż. Dominik Undak | Dex Euromat (Netname), którzy zapewniają jej wirtualną postać i zaplecze techniczne. Podziękowania należą się również wielu osobom znanym tylko pod imieniem sieciowym, które włożyły swój wkład w jej istnienie, przez co Academia jest efektem zaangażowania szeregu środowisk, nie tylko akademickich.

Zapraszamy studentki_tów na kursy toczące się w Academii, a wykładowczynie_ców do prowadzenia zajęć oraz badań, jak i organizowaniu różnych wydarzeń w ramach idei akademizmu.

10 Prawd o świecie elektronicznym

 1. Świat elektroniczny jest alternatywną rzeczywistością w stosunku do świata fizycznego.
 2. Świat elektroniczny jest światem człowieka, zdolnym przyjąć wnoszone tam człowieczeństwo, zawiera ludzkie emocje i uczucia oraz wartości duchowe.
 3. Świat elektroniczny to rzeczywistość dla przemieszczenia wszelkiej aktywności życiowej człowieka, jest źródłem autokreacji i kreacji, własnych poszukiwań i ekspresji.
 4. Świat elektroniczny jest źródłem możliwości odmiennych od znajdowanych w świecie fizycznym.
 5. Świat elektroniczny może być przedmiotem wyborów egzystencjalnych, ludzkich decyzji dotyczących rzeczywistości, w której ludzie pragną przeżywać swoje życie.
 6. Świat elektroniczny jest immaterialny, posiada przestrzeń odmienną od świata fizycznego.
 7. Świat elektroniczny powiększa swoje możliwości wraz z rozwojem technologii.
 8. Świat elektroniczny ewoluuje szybciej niż świat fizyczny, wpływając na ewolucję człowieka.
 9. Świat elektroniczny nie jest symulacją i nie ma w nim miejsca na symulację.
 10. Świat elektroniczny to rzeczywistość, gra pozostaje w świecie fizycznym.

Sidey Myoo

Deklaracja moralności dla człowieka w świecie elektronicznym

 1. Twoja elektroniczna tożsamość posiada Twoje sumienie.
 2. Wkraczając do elektronicznego świata, wkraczasz do świata, w którym istnieją rzeczywiste, obiektywne wartości moralne.
 3. Przybierając Imię Sieciowe otrzymujesz niespotykaną w świecie fizycznym wolność i przyjmujesz odpowiedzialność za swój elektroniczny, moralny portret.
 4. Współistniejące z Tobą inne elektroniczne tożsamości są prawdziwymi ludźmi.
 5. Twoje czyny w świecie elektronicznym będą pociągały rzeczywiste konsekwencje, czasem oddziałujące szerzej niż w świecie fizycznym.
 6. Czyniąc zło w świecie elektronicznym ranisz drugiego człowieka duchowo, nie fizycznie.
 7. Elektroniczna tożsamość może zmienić człowieka w świecie fizycznym, być źródłem dla doświadczenia własnego istnienia.

Sidey Myoo

Kursy prowadzone w Academia Electronica, w Second Life lub Spatial:

Sidey Myoo:

Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka (filozofia)

Estetyka B – wykład/ćwiczenia (filozofia)

Sztuka elektroniczna (filozofia)

Filozofia Sieci (filozofia/kognitywistyka)

Główne problemy estetyki współczesnej (polonistyka)

Komunikacyjne technologie przyszłości (socjologia)

Historia Filozofii (polonistyka)

dr hab. Jakub Petri

Estetyka B – ćwiczenia (filozofia)

Estetyka performatywna przestrzeni miejskiej (filozofia)

 

CAPHE
Academia współpracuje z międzynarodowym gronem uczestniczek_ków działających w ramach grantu Horizon, The Communities and Artistic Participation in Hybrid Environments (CAPHE, 2023-26), który prowadzony jest na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Konferencja Wirtualium 3.0:
Strona organizatorów na Facebooku
Przygotowywana jest trzecia edycja konferencji Wirtualium 3.0 (maj/czerwiec), która zaplanowana jest w całości w VR, w Academia Electronica w Spatial. W poprzednich dwóch edycjach wygłoszono kilkadziesiąt referatów przy udziale ponad 30 ośrodków akademickich.

Polskie Towarzystwo Estetyczne
W semestrze letnim 2023-24, w Academii w Spatial zaplanowano cykl pięciu hybrydowych seminariów, pod wspólnym tytułem Doświadczenie estetyczne w czasach Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Program seminariów:
1. Lublin, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Filozofii i Socjologii.
Tytuł: Początki przemian doświadczenia estetycznego sztuki na przełomie XX i XXI wieku. Termin: 12 stycznia 2024. Prowadząca: Liliana Kozak
2. Warszawa, Tytuł: Doświadczenie realności metawersów w kontekście pojęcia mimesis: rekwizyt, matryca czy przystosowanie umysłu? Termin: 9 lutego 2024. Prowadząca: dr Bogna J. Gladden-Obidzińska
3. Łódź, Uniwersytet Łódzki Tytuł: Wirtualizacja street artu i jej estetyczne konsekwencje. Termin: 8 marca 2024. Prowadząca: dr hab. prof. UŁ Agnieszka Gralińska-Taborek
4. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Tytuł: Doświadczenie estetyczne w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej a lęk technologiczny. Termin: 12 kwietnia 2024. Prowadząca: dr Joanna Szczepanik
5. Gniezno, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej. Tytuł: Estetyczne aspekty sztucznej inteligencji a przeobrażenia współczesnej praktyki artystycznej Termin: 10 maja 2024. Prowadząca: dr Sylwia Szykowna


Sekcja Filozofii Techniki Koła naukowego Studentów Filozofii UJ:
Strona na Facebooku

Jak dostać się do Academii i jak przeprowadzić wykład?

Jak dostać się do Academii w Second Life?

Jak dostać się do Academii w Spatial?

Jak przeprowadzić wykład w Academii w Second Life?

Jak przeprowadzić wykład w Spatial?

Obrony prac w światach wirtualnych

Obrona magisterska w Academia Electronica w Spatial, aula Digital Beam: https://youtu.be/2fXtiybH82Q

Targi Humanistyki Cyfrowej UJ

19–20 stycznia 2024
Wydział Filologiczny, al. Mickiewicza 9B, Collegium Paderevianum, V piętro

Rejestracja na wydarzenie

Program

Pierwszy w Polsce videoperiodyk

Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki. – Periodyk multimedialny wydawany w formacie video (umcs.lublin.pl)

Medialica jest drugim periodykiem na świecie periodykiem dedykowanym publikacji filmów o tresciach naukowych (pierwszym był amerykański JOVE.

Sidey Myoo

Prof. dr hab. Michał Ostrowicki
Email: michal.ostrowicki@uj.edu.pl, sidey.myoo@uj.edu.pl
Strona: http://www.sideymyoo.art.pl

Pracownia Estetyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozoficzny
Adres: Grodzka 52, 31-044 Kraków
telefon do jednostki: 12 663-1833

 

Acedemia Electronica

Aktualna strona Academia Electronica 2024

Facebook

Academia Electronica na FB

Widok zawartości stron Widok zawartości stron