Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ (często zadawane pytania)

1. Publikuję głównie monografie, nie artykuły. Czy takie publikacje mogą być finansowane w ramach konkursów Open Access i Granty na wspieranie publikacji? 

Tak, ale o tym zadecyduje komisja biorąc pod uwagę prestiż wydawnictwa i wagę publikacji. 

2. Czemu ‘mojego’ czasopisma nie ma na liście czasopism do automatycznego finansowania, chociaż ma ono 140 punktów na liście ministerialnej i nie ma green accesu? 

Być może  czasopismo jest spoza dyscyplin reprezentowanych na Wydziale. W takich przypadkach o finansowaniu decyduje Komisja.

Jeżeli jednak jest to pismo z dyscyplin reprezentowanych na Wydziale, prosimy o informację. 

3. Czy przewidziana jest możliwość finansowania tłumaczeń artykułów lub monografii w ramach grantu na wspieranie publikacji? 

Z zasady wspieramy korekty. Przypadki koniecznych tłumaczeń będą rozpatrywane indywidualnie.

4. Kto może aplikować w konkursach Wydziałowego ID UJ? Co z doktorantami starego i nowego trybu? 

Konkurs dedykowany jest dla pracowników etatowych. Doktoranci mogą brać udział w konkursach tylko wówczas, gdy są jednocześnie zatrudnieni w jednostkach Wydziału Filozoficznego. Przy zgłoszeniu muszą pamiętać, aby wskazać afiliację. 

Dla doktorantów, także ze “starego trybu”, jest ogłaszany osobny konkurs (sprawdź sekcję Research Support Module na tej stronie).

5. Czy jedna osoba może składać kilka aplikacji na ten sam konkurs? Czy może na inne? Czy są jakieś limity? 

Nie ma limitów, ale sugerujemy rozwagę - zaproponowane przez nas działania wymagają zaawansowania prac, dlatego lepiej skupić się na jednym z nich. 

6. Jak długo trwa procedowanie aplikacji przez Komisję konkursową? Czy będzie można się odwołać od decyzji Komisji? 

Komisja obraduje na bieżąco, czas podjęcia decyzji zależy od liczby wniosków.

Tak, można odwołać się od decyzji Komisji w terminie 14 dni od tej decyzji. Komisja odwoławcza obraduje w składzie Dziekanów: prof. Jacek Nowak i prof. Michał Wierzchoń. 

7. Kto może wystąpić o dodatki za złożenie dobrze ocenionego grantu? Czy o dodatek mogą wnioskować osoby, które nie dostały grantu, czy te które finalnie dostały grant? 

O dodatek mogą wnioskować obie grupy osób. Często zdarza się, że bardzo wysoko ocenione granty nie dostają finansowania ze względu na mały budżet konkursu. 

Uwaga - prosimy zapoznać się z limitami dodatków na stronie konkursu. W szczególności przypominamy, że wnioskodawców obowiązuje limit górny 9 000,00 zł dodatku na osobę wynikający z regulacji uniwersyteckich.

8. W jakich konkursach może startować osoba, która składa prestiżowy grant indywidualny? 

W każdym konkursie. Można starać się o granty indywidualne i zespołowe. 

9. W jaki sposób będą rozliczane przyznane granty? Czy konieczne jest zbieranie np. faktur, oświadczeń osób badanych itp.? Czy będzie konieczne pisanie raportu? 

Rozliczenie odbywa się na podstawie raportu merytorycznego i finansowego. Z racji tego, że wydatkowane są pieniądze publiczne obowiązują zasady analogiczne jak w innych konkursach.  

10. Jakie konkursy międzynarodowe zaliczają się do prestiżowych konkursów? Czy liczą się np. granty NCN? 

Przykładowe konkursy to granty Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady Nauki, inne granty międzynarodowe. 

Jeżeli konkursy NCN mają charakter międzynarodowy lub są oceniane w procedurze LAP - także traktowane są jako prestiżowe.

11. Mój artykuł już został opublikowany. Czy mogę wnioskować o dofinansowanie otwartego dostępu do niego? 

Tak, jest to możliwe - jednak wszystko zależy od tego, kiedy artykuł został opublikowany i ile jest jeszcze embarga. Wnioski tego typu będzie rozpatrywała Komisja. 

Istotne jest, by w publikacji pojawiła się informacja o dofinansowaniu z ID UJ. 

12. Jak powinna wyglądać informacja o dofinansowaniu z ID UJ umieszczona w artykule?

Przykładowe informacje o dofinansowaniu:
"This research was supported by a grant funded by the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University"
"Article Processing Charges were funded by a grant from the Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University"

13. Kiedy musi być wydana decyzja, żebym mógł aplikować o dodatek za złożenie dobrze ocenionego grantu?

Środki za dobrze oceniony projekt mogą być przyznane tylko wtedy, gdy decyzja w jego sprawie została wydana po 8 marca 2022.

14. Na co powinnam zwrócić uwagę planując koszty w projekcie?

Prosimy, aby wnioskodawcy wskazywali koszty i - to ważne - ich uzasadnienie, aby wykazać, że koszty są odpowiednie i warto je pokryć. Podanie samej kwoty ogółem bez informacji na co jest przeznaczone jest niewystarczające.

15.  Co powinienem/powinnam zrobić po wydaniu wszystkich zaplanowanych środków w ramach grantu?

Po ukończeniu wydatkowania zaplanowanych środków, prosimy o informację. Po ukończeniu realizacji grantu (tj. np. złożeniu publikacji / wniosku grantowego) wnioskodawcy zobowiązani są do wypełnienia raportu końcowego, dostępnego na podstronie każdego z konkursów (pliki do pobrania). Po publikacji artykułu/monografii lub otrzymaniu grantu prosimy o poinformowanie o tym Komisji. 

Raporty końcowe z wykonania zadań, które otrzymały dofinansowanie w 2022 r., powinny zostać złożone do 15 czerwca 2023 r. Osoby, które założyły późniejszy termin końcowy projektu, oraz te, których projekt się przedłużył i uzyskały zgodę Komisji na wydłużenie terminu, powinny do 15 czerwca złożyć raport cząstkowy.

Osoby, które złożyły wnioski w 2023 r. zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w ciągu miesiąca od zakończenia projektu. Ostateczny termin złożenia raportu końcowego lub cząstkowego (za zgodą Komisji) to koniec roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane dofinansowanie.