Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie

Informacja kierownika studiów doktoranckich Wydziału Filozoficznego w sprawie rozliczenia dorobku naukowego doktorantów w programie SARAS 

Zgodnie z Uchwałą nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich, § 14, pkt. 2:

"W celu zaliczenia roku studiów doktorant jest zobowiązany do 30 czerwca każdego roku akademickiego złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:

1) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim;

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;"

W związku z powyższym po zalogowaniu w programie SARAS należy wypełnić sprawozdanie ze wszystkich swoich osiągnięć dydaktycznych i naukowych wraz z potwierdzeniami za okres od 1 października  do 30 czerwca. Od 1 lipca do 30 września można dodawać osiągnięcia z okresu wakacyjnego. W programie należy również załączyć podpisany skan opinii opiekuna naukowego/promotora.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych powinny w programie, w części I, zaznaczyć TAK. Stosowne wnioski o przyznanie stypendium należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć w sekretariacie danej jednostki do 20 września.

Po pozytywnej weryfikacji przez Komisję załączonych danych należy wydrukować sprawozdanie i złożyć je we właściwym sekretariacie.

Regulamin studiów doktoranckich daje kierownikowi studiów prawo przedłużenia terminu rozliczenia do 30 września z uzasadnionych względów losowych lub naukowych, jeśli doktorant złoży w tej sprawie pisemny wniosek. Informuję, że będę pozytywnie rozpatrywać tylko wnioski zadowalająco dokumentujące istnienie ważnej przeszkody uniemożliwiającej terminowe rozliczenie.

Pliki do pobrania
docx
wzór opinii opiekuna naukowego/promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej