Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania sie z działaniami w ramach Inicjatywy Doskonałości na Wydziale Filozoficznym. 

W ramach otwartych konkursów mogą Państwo (tj. pracownicy Wydziału) aplikować o cztery typy finansowania:

Informacje o każdym z konkursów wraz z formularzami znajdą Państwo na odpowiedniej podstronie.

Komisja konkursowa przyjmuje wnioski w trybie ciągłym. Ocena wniosków konkursowych odbywa się na bieżąco, do wyczerpania środków. Obrady Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W sprawach pilnych decyzje podejmowane są bez zbędnej zwłoki.

Komisja konkursowa obraduje w składzie: prof. Szymon Wichary, prof. Tomasz Żuradzki, prof. Jolanta Perek-Białas, prof. Mariusz Sztuka, prof. Marta Kudelska, mgr Jarosław Bener, przedstawiciel CWN (opcjonalnie) oraz przedstawiciel dyscypliny, której dotyczy wniosek (opcjonalnie). 

Na odwołanie się od decyzji Komisji konkursowej aplikujący ma 14 dni. Komisja odwoławcza obraduje w składzie: prof. Małgorzata Kossowska, prof. Jacek Nowak, prof. Michał Wierzchoń. 

Zapraszamy do zapoznania się z FAQ.

W ramach działalności ID UJ stworzony będzie fundusz dla czasopism, które będą chciały uzyskać status czasopisma otwartego - więcej informacji na temat poniżej.

Uwaga:
ID UJ jako źródło finansowania powinno być wykazywane każdorazowo w publikacjach, prezentacjach dotyczących finansowanych działań itp.
Finansowane granty i publikacje powinny być afiliowane przy UJ.

Po ukończeniu wydatkowania środków, prosimy o informację, a po ukończeniu realizacji grantu (tj. np. złożeniu publikacji / aplikacji grantowej) wymagane będzie złożenie raportu końcowego.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
w sprawach merytorycznych - dr Anna Potoczek (a.potoczek@uj.edu.pl), dr Marta Maj (marta.maj@uj.edu.pl),
w sprawach administracyjnych - lic. Danuta Klepacz (d.klepacz@uj.edu.pl), mgr Joanna Madyda-Popiel (joanna.madyda-popiel@uj.edu.pl).

***

Fundusz dla czasopism

Jednym z kluczowych zadań inicjatywy doskonałości UJ jest wspieranie ruchu otwartej nauki. Wśród zadań wymienionych w tym punkcie wniosek zakłada stworzenie funduszu dla czasopism, które będą chciały uzyskać status czasopisma otwartego. Znajduje to również odzwierciedlenie w kategorii kosztów, które przewidziano na wsparcie czasopism, a więc licencjonowanie, subskrypcja baz, wynagrodzenia, usługi obce. Wdrażając program wsparcia czasopism wydawanych na Wydziale Filozoficznym chcieliśmy wspierać czasopisma zgodnie z tymi założeniami.

Zasady wstępne
1. Dofinansowanie może być przyznanie jedynie czasopismom, które są wydawane elektronicznie w otwartym dostępie, albo planują przejść na taki model wydawniczy i przedstawią plan działań mających to na celu
2. Dofinansownie może być przyznane jedynie czasopismom, które są indeksowane w bazie Scopus, albo planują starać się o indeksowanie w bazie i przedstawią plan działań mających to na celu

Dofinansowanie 
Dofinansowanie związanie jest z dwoma kategoriami kosztów: kosztami osobowymi związanymi z pracami redakcji, oraz kosztami wydawniczymi
1. Koszty osobowe przyznawane są dla danego czasopisma w formie dodatków lub umów cywilno-prawnych
2. Całkowity koszt dodatków i umów cywilno-prawnych dla danego czasopisma nie może przekraczać miesięcznie 10-krotności liczby punktów, które przyznano danemu wydawnictwu (maksymalnie 1000 PLN/miesięcznie dla czasopisma za 100 pkt do podziału pomiędzy wszystkie osoby zaangażowane w wydawanie tytułu, pod warunkiem spełnienia warunków powyżej).
3. Dziekan może wyrazić zgodę na zamianę dodatku na zniżkę dydaktyczną z tytułu wydawania czasopisma
4. Koszty wydawnicze nie mogą dotyczyć kosztów druku (zgodnie z modelem open access wymagany jest dostęp on-line)
5. Koszty wydawnicze muszą być związane z realizacją planów indywidualnego rozwoju czasopisma związanego z zasadami opisanymi powyżej
6. Koszty wydawnicze mogą dotyczyć opłat koniecznych dla utrzymania czasopisma na liście Scopus

Plany wydawnicze wraz z kosztorysami należy zgłaszać do końca października (w 2022 wyjątkowo do 7 grudnia). Środki wsparcia czasopism przyznawane są na kolejny rok kalendarzowy. W roku 2023 możliwe jest przyznanie środków na pokrycie kosztów osobowych zgodnie z powyższymi zasadami, oraz na pokrycie kosztów druku do kwoty przyznanej w roku ubiegłym pod warunkiem złożenia planów wskazanych powyżej.

Sprawozdania z działalności

Po kliknięciu na datę, można pobrać plik ze sprawozdaniem:

15.06.2022

13.10.2022

Raport roczny 2022

Pliki do pobrania
pdf
Informacje o działaniach ID UJ na Wydziale Filozoficznym
pdf
Instrukcja postępowania po otrzymaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu w ramach IDUJ